تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تقلبات شیر
  انواع تقلبات در شیر و روش های  تشخیص آن
   

  ü      ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻘﻠﺒﺎت در ﺷﯿﺮ و اﻫﺪاف آن

  ü      معرفی انواع تقلبات در شیر

  ü      ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺷﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻘﻠﺒﺎت در ﺷﯿﺮ ﺧﺎم

  تعریف شیر

  ü       ﺷﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن را ﺑﻪ  ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﻤﺪه ﺷﯿﺮ را آب، ﭼﺮﺑﯽ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻻﮐﺘﻮز (ﻗﻨﺪ ﺷﯿﺮ)، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻀﻢ آﺳﺎن، اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﻤﻮاره در رژﯾﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﺼﺮف آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  مطﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺪﮐﺲ: ﺷﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﺪد ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺎو ﻣﺎده ﺷﯿﺮده، ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از زاﯾﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﮔﺎو ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻐﺬﯾﻪ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﯿﺰي ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎوی آﻏﻮز ﯾﺎ ﮐﻠﺴﺘﺮوم نیزﻧﺒﺎﺷﺪ.

  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان-164 (شیرخام)

  شیرﺧﺎم ﻣﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﺣﺎﺻﻞ از دوﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺴﺘﺎن دام ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر روز ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دوﺷﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آب ﯾﺎ ﻣﺎده دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ از آن ﮐﺴﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﻗﺪ آﻏﻮز ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮآوری روی آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

  اﺟﺰاء ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﯿر
  آب  87%
  چربی  2/8-4/5%
  ﭘﺮوﺗﺌﯿن 2/8-3/2%
  لاکتوز 4/2-4/6%
  املاح  0/7-0/8%  

  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺷﯿﺮ

  اسیدیته 16-18 درجه دورنیک

   pH 6/6-6/8

  وزن مخصوص 1/028-1/032

  نقطه انجماد 0/555 تا 0/530-

  چرا تقلب؟؟؟

  اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮاد و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻢ ارزش ﺗﺮ و  ارزان ﺗﺮ ﺑﺠﺎی ﻣﻮاد ﺑﺎارزش وﮔﺮان ﺗﺮ ﺷﯿﺮ

  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮاﺑﯽ و ﺗﺮش ﺷﺪن ﺷﯿﺮ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﯿﺮ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺠﺎی ﺷﯿر ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ

  ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﯿﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺠﺎی ﺷﯿﺮ درﺟﻪ ﺑﺎﻻ

  ﺧﺮﯾﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزان و ﺗﻘﻠﺐ در آن و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ

  آثار تقلب در شیر

   ﺿﺮر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه

   ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ

   ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

   از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ

  انواع تقلبات

  v      1- افزودن آب

  v      2- اﻓﺰودن ﻣﻼﻣﯿﻦ

  v      3- اﻓﺰودن ﻧﻤﮏ

  v      4- اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ: آب آﻫﮏ، ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ،کربنات سدیم  ﯾﺎ ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ (ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ)

  v      5- اﻓﺰودن ﮐﺮوﻣﺎت و ﺑﯽ ﮐﺮوﻣﺎت پتاسیم

  v      6- اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ

  v      7- اﻓﺰودن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه (اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ و اﺳﯿﺪ ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ)

  v      8- افزودن صابون

  v      9-  اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه

  v       10- ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ از ﺷیر

  v      11- اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ

  v      12- اﻓﺰودن آب ﭘﻨﯿﺮ

  v      13- پرمیت

  v      14- اضافه کردن اوره 

  v      15- اﻓﺰودن ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﯿر

  v      16- اﻓﺰودن آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ

  v      17- اﻓﺰودن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ

  v      18- آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ

  v      19-اﻓﺰودن ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﻫﺎ

  v      20- مخلوط ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ

  ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ آب اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﺮ

  1- ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺷﯿﺮ 

  v      اﻟﻒ- ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻻﮐﺘﻮداﻧﺴﯿﻤﺘﺮ(اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ 638)

  v      ب- ﭘﯿﮑﻨﻮﻣﺘﺮ

  2- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﻤﺎد

  v      اﻟﻒ- ﮐﺮﯾﻮﺳﮑﻮپ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ دﺳﺘﯽ

  v      ب- اﮐﻮﻣﯿﻠﮏE-co-milk

  ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ آب اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﯿر

  در ﺻﻮرت اﻓﺰودن آب ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎیی ﺑﻪ ﺷﯿﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﮏ ﻫﺎ و ﻻﮐﺘﻮز ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﻤﺎد آب
  ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮد.

       ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ:

                         

  اﻓﺰودن ﻣﻼﻣﯿﻦ

  ملامین ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻟﯽ ﻏﻨﯽ از ﻧﯿﺘﺮوژن و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اوره

   ﮐﺎرﺑرد ← ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎزی

   اﻓﺰودن ﻣﻼﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ، از اﻧﻮاع ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ.

   اﺑﺘﺪا آب ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪه و آﻧﺮا رﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن  ﺗﻘﻠﺐ اول، دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ دوم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻼﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر  ﮐﺎذب ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ را ﺑﺎﻻ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

  ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ در ﺷﯿﺮ ← HPLC

  اﻓﺰودن ﻣﻼﻣﯿﻦ

  ﻣﻼﻣﯿﻦ در ﺑﺪن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ آن در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺣﺪود 3ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ادراری راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

   ﻣﻼﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﮐﻤﯽ دارد وﻟﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺎﻧﻮرﯾﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻮی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺧﺘﻼﻻت ﮐﻠﯿﻮی ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻼﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻔﺮون ﻫﺎ را ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ادرار را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ و در ﻣﻮاردی ﻣﺮگ ﺷﻮد. 

  اﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎن زاﯾﯽ ﻣﻼﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧﻪ، در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ  دراﻧﺴﺎن ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻼﻣﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭼﺸﻢ، ﭘﻮﺳﺖ ودﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  ﺗﺸﺨﯿﺺ آب ﻧﻤﮏ در ﺷﯿر

  هدف: ﺑه ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آب اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ داﻧﺴﯿﺘﻪ و ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

  روش ﺗﺸﺨﯿﺺ: 

  ﭼﺸﺎﺋﯽ و اﯾﺠﺎد ﻃﻌﻢ ﺷﻮر

   روش ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺮﯾﻊ: 5 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه 1/34 ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ  ﻗﻄﺮه ﮐﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ 5% ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿر ﻣﺸﮑﻮك را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن رﻧﮓ زرد دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﻤﮏ در ﺻﻮرت ﻇﻬﻮر رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای آﺟﺮی ﺷﯿﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﮏ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

  ﺗﺸﺨﯿﺺ آب ﻧﻤﮏ در ﺷﯿر

  ü      روش کمی:

  10 ﮔﺮم ﺷﯿﺮ + 10 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ + 1 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮐﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ             ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه 0/1 ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ آﺟﺮی ﺗﯿﺘﺮ ﺷﻮد.

      ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ:

   درصد آب اضافی  =

  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ: آب آﻫﮏ، ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ، ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ  (جوش ﺷﯿﺮﯾﻦ)

  هدف : ﺷﯿﺮ آﻟﻮده و ﻓﺎﺳﺪ در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دو ﻓﺎزﻣﺎﯾﻊ و ﻓﺎزدﻟﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻟﯽ ﺳﻨﺘﺰﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوب  ﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﯿﺐ و ﻓﺴﺎد ﺷﯿﺮ، ﻣﻘﺪاری ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪن اﺳﯿﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ  ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﺮ در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﻟﺨﺘﻪ و دﻟﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﺴﺎد آن ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ  ﻣﺎﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ آﻟﻮده اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

  ﻋﻮارض ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺳﻮد ﺳﻮزآور: درد ﺷﮑﻢ، ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﯿﺮوز، ﺳﻮزش  ﭼﺸﻢ، آﻧﻤﯽ، اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ

  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ: آب آﻫﮏ، ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ، ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ  (ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ)

  روش ﺗﺸﺨﯿﺺ:

  ü      1- ﺗﺴﺖ رزاﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ (ﺗﺴﺖ ﺳﻮدا): 5 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ را در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن 5 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ اﻟﮑﻞ و 4 ﺗﺎ 5 ﻗﻄﺮه رزاﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ.← زرد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ (وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه)

  2- ﺗﺴﺖ ﺟﻮش: (ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ)                      

  اﺳﯿﺪ ﻛﺮﺑﻨﯿﻚ + لاکتات ﺳﺪﯾﻢ → ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ  + اﺳﯿﺪ ﻻﻛﺘﯿﻚ 

  اﻓﺰون ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﮐﻪ اﺳﯿﺪﺗﯿﻪ ﺷﯿﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﻧﻤﮏ و اﺳﯿﺪ ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺷﯿﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ اﻣﺎ در اﺛﺮﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﺷﯿﺮ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﯿﺪ ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه و CO2 ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.

  در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻮش اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻮش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ درﺟﻪ دورﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﯿﺮ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

  تشخیص ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ: آب آﻫﮏ، ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ، ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ (ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ)

  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ: 20 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ را در ﯾﮏ ﮐﻮزه ی ﭼﯿﻨﯽ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺮ روی ﺣﺮارت ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﺗـﺎ آب آن ﺗﺒﺨﯿـﺮ ﺷـﻮد،ﺳﭙﺲ آن را در ﮐﻮره ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺴﻮزد. ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را در10 ﻣﯿﻠـﯽ  ﻟﯿﺘﺮآب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ ﯾﮏ دﻫﻢ ﻧﺮﻣﺎل در ﺣﻀﻮر ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌـﺮف ﺗﯿﺘـﺮ ﻣـی ﮐﻨﯿﻢ. اﮔﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ 1/2ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ رﺳـﯿﺪ، ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣـﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﯿﺮ ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد دارد.

   ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ

   هدف: ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ رﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﻮد، ﻣﺘﻘﻠﺒﯿﻦ ﻣﻘﺪاری ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  روش ﺗﺸﺨﯿﺺ:

  v       3ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ را در ﻟﻮﻟﻪ ی آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ و آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﻢ، ﺳﭙﺲ آن را ﺗﺎ دﻣﺎی اﺗﺎق ﺳﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ آن 2 ﺗﺎ 3 ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺪ 1درﺻﺪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ آﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی وﺟﻮد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﺷﯿﺮ اﺳﺖ.

  v      در اﺛﺮ ﺣﺮارت دادن ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه، ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺿﺨﯿﻢ و ﺻﺎف  ﺗﻪ دﯾﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ﻧﺎزك اﺳﺖ.

   

  اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ و اﺳﯿﺪ ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ

  هدف: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.

   روش ﺗﺸﺨﯿﺺ: 5 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ را در ﻟﻮﻟﻪ ی آزﻣﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ اﺳﯿﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﺮﯾﺪﻓﺮیک 0/5 درﺻﺪ را ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ و ﺧﻮب ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﻧﮓ زرد ﻧﺨﻮدی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی وﺟﻮد اﺳﯿﺪ ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ و رﻧﮓ ﺑﻨﻘﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺻﺎﺑﻮن ﺧﺮدﺷﺪه

  هدف : ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه ی اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  v      روش ﺗﺸﺨﯿﺺ:

  10 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ را در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ي آزﻣﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﯾﮑﺴﺎن آب داغ رﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺳﭙﺲ 1 ﺗﺎ 2 ﻗﻄﺮه ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﺌﯿﻦ ﺑﻪ آن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ،  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﺗﻘﻠﺐ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن اﺳﺖ.

  ﻣﻮاد ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه

  هدف : ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه ی اﺳﯿﺪﺗﯿﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

   روش ﺗﺸﺨﯿﺺ:

   5ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ را در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ی آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ و ﺑﻪ آن0/1  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮﻣﻮﮐﺮوزول ارﻏﻮاﻧﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ، ﻇﻬﻮر رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺗﯿﺮه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﺣﻀﻮر دﺗﺮﺟﻨﺖ در ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺷﯿﺮﻏﯿﺮﺗﻘﻠﺒﯽ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﮐﻢ رﻧﮓ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

  ﻣﻮاد ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه

  ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﯿﺪﺗﯿﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻮش، اﮔﺮ اﺧﺘﻼف اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺟﻮش و ﺑﻌﺪ ﺟﻮش ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ درﺟﻪ ی دورﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮازاﺳﯿﺪﺗﯿﻪ ﻗﺒﻞ ﺟﻮش ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﯿﺮ واﺟﺪ دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم

  هدف: ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ی ﻻﮐﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.

   روش ﺗﺸﺨﯿﺺ:

  5 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ داغ را در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ی آزﻣﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﯾﮏ اﺳﯿﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ آب ﭘﻨﯿﺮ در اﺛﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن  ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد. آب ﭘﻨﯿﺮ را در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ی آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آن 0/5 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺑﺎرﯾﻮم 5 درﺻﺪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ، ﺣﻀﻮر رﺳﻮب ﻧﺸﺎن  دﻫﻨﺪه ی ﺣﻀﻮر ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم در ﺷﯿﺮ اﺳﺖ.

   

  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﮔﯿﺮی از ﺷﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ

  ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ ارزش ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﻣﻘﺪاری ﯾﺎ ﮐﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ را از آن ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺎﻣﻪ، روﻏﻦ و ﮐﺮه ﺑﮑﺎرﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

  v      وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺮﺑﯽ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷد 1/033ﺗﺎ 1/035اﺳﺖ.

  روش ﺗﺸﺨﯿﺺ:

  ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص

    روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭼﺮﺑﯽ: روش ژرﺑﺮ، رز- ﮔﻮﺗﻠﯿﺐ، ﻣﯿﻠﮑﻮﺗﺴﺘﺮ(اﺻﻮل اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی)

  میلکواسکن

  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﯿﺮ ﺑﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ در ﺷﯿر

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﻪ (ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻮدر ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ و آب( ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﯿﺮ ﺗﺎزه و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺗﺎزه )ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﯾﮑﯽ از ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.

  q      ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ

  اﻟﻒ: وﺟﻮد ﮐﻒ در ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮫ ﺷﯿﺸﮫ ای 

  ب: آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﺎﻓﯽ: ﻋﺒﻮر ﺷﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﮫ از ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮑﻨﺪی ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.

  پ: آزﻣﻮن ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز:  ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آﺑﯽ ﺑﮫ دودی در ﻧﮭﺎﯾﺖ رﻧﮓ ﻗﮭﻮه ای دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﯿﺮ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﮫ   

  اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﻠﻮرﯾﻤﺘﺮی

  ﺗﺸﺨﯿﺺ آب ﭘﻨﯿﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﺮاﻓﺰودن آب ﭘﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺮ در وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﯿﺮﻣﯽ ﮔﺮدد:

   - ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﮐﺎزﺋﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺎم  

   - اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم

   - ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺷﯿﺮ

  ﺗﺸﺨﯿﺺ آب ﭘﻨﯿﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﺮ

  روش تشخیص:

  اﻟﻒ- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺎم:  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﻠﺪال

  ب- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺎزﺋﯿﻦ:  ﮐﺎزﺋﯿﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺳﯿﺪ رﻗﯿﻖ ﯾﺎ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه رﺳﻮب داد و ﻣﻘﺪار آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﻠﺪال اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد.

  پ- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺮم:  ﺑﺎ اﺳﯿﺪی ﮐﺮدن و ﺣﺮارت دادن ﻣﺎﯾﻊ ﺣﺎﺻﻞ ازاﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎزﺋﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم را ﻣﻨﻘﻌﺪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﻠﺪال ﻣﻘﺪار  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.

  v       ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺎم و ﮐﺎزﺋﯿﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺮم و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ  ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

  روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺮﻣﯿﺖ در ﺷﯿﺮ ﺧﺎم

  در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از ﭘﺮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ میشود:

  - اﻓﺰاﯾﺶ ﻻﮐﺘﻮز

  - اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻼح ﺷﯿﺮ

  - ﮐﺎﻫﺶ داﻧﺴﯿﺘﻪ

  - ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺎم

  v         ﺗﺸﺨﯿﺺ : روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﯽ

  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺎم : ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﻠﺪال

   اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻻﮐﺘﻮز : ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﻼرﯾﻤﺘﺮی

  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻣﻼح: ﺳﻮزاﻧﺪن ﺷﯿﺮ در دﻣﺎی 540 ﺗﺎ 550 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد

  19 April 2016

  ﺗﺸﺨﯿﺺ اوره در ﺷﯿﺮ ﺧﺎم

  هدف: اﻓﺰاﯾﺶ اوره ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ازت ﺗﺎم و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺎم در روش  ﮐﻠﺪال ﻣﯽ ﺷﻮد.

    اﻟﻒ: ﺗﻌﯿﯿﻦ ازت ﺗﺎم

    ب: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎزﺋﯿﻦ

   پ: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﺮم

   ت: ﺗﻌﯿﯿﻦ ازت ﻏﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ

  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻨﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﺮ

  هدف: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آب اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. 

  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ ← ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮ

  ﺗﺄﯾﯿﺪ: 2 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻮﻟﯿﺒﺪات آﻣﻮﻧﯿﻮم اﺷﺒﺎع + 8 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ +10 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮك ← ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺎ دﻣﺎی 80 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮔﺮم ﺷﻮد← آبی (وجود قند)

  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮑﺮ

  ﻋﻠﺖ: اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آب اﺿﺎﻓﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪﻏﯿﺮﭼﺮﺑﯽ در ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  روش ﺗﺸﺨﯿﺺ:

  10ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ را در ﻟﻮﻟﻪ ی آزﻣﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ و 5 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ و 0/1 ﮔﺮم رزورﺳﯿﻨﻮل ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮب ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ی آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺪت 5 دﻗﯿﻘﻪ در ﺣﻤﺎم آب ﺟﻮش ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

  ← زرد (وﺟﻮد ﺷﮑﺮ)

  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﺮﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه در ﺷﯿر

  درﺑﺮﺧﯽ ازﻣﻮارد ﺳﻮد ﺟﻮﯾﺎن ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﻧﺒﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ارزان ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

  v      برای ﮐﺸﻒ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﭼﺮب ﻓﺮار ﺑﺨﺼﻮص اﺳﯿﺪ ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﺪد راﯾﺸﻪ ﻣﯿﺴﻞ و ﭘﻮﻟﻨﺴﮏ و ﮐﺮﺷﻨﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﺮﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه در ﺷﯿر

  ü      اﻟﻒ- ﻋﺪد راﯾﺸﻪ ﻣﯿﺴﻞ: ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﭘﺘﺎس 0/1 ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن 5 ﮔﺮم ﻣﺎده ﭼﺮب. در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﯿﺪ ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ و اﺳﯿﺪ ﮐﺎﭘﺮوﺋﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص در آب ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻋﺪد راﯾﺸﻪ ﻣﯿﺴﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 27 ﺗﺎ 28 اﺳﺖ.

  ü      ب- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻧﺪﯾﺲ ﭘﻮﻟﻨﺴﮏ: ﻋﺪد ﭘﻮﻟﻨﺴﮏ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﭘﺘﺎس 0/1 ﻧﺮﻣﺎل ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود. ﻋﺪد ﭘﻮﻟﻨﺴﮏ در ﻣﻮرد ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 3/2 ﺗﺎ 8/2 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ

  اﻟﻒ: ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻻﮐﺘﻨﯿﻦ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻻﮐﺘﻮ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز، ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﯿﺮ ورم ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ، اﺳﺘﻔﺎده دام از ﻋﻠﻮﻓﻪ  ﮐﭙﮏ زده و ﺷﻠﻐﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  ب: ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ

  اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری دام در ﺷﯿﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه  ﻋﻤﺪاً آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ، ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﯿﺪﻫﺎ، ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﻣﻮاد ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ  ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻫﺎ، اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪه ﻣﺜﻞ آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ، ﻓﺮم آﻟﺪﻫﯿﺪ،  ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺘﻬﺎ.

  ﯾﺎدآوري: ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯿﺸﻮد.

  ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ

  ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﻫﺎ و ﯾﺎ  ﺗﮑﻨﯿﮏ اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژی و آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎم ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  v      روش ﺗﺸﺨﯿﺺ:

     ﺗﺴﺖ اﻧﻌﻘﺎد: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎزه و ﻣﻄﻤﺌﻦ

    اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ:

  Delvo test: براﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس اﺳﺘﺌﺎروﺗﺮﻣﻮﻓﯿﻠﻮس  

  Beta star : براساس ﺗﮑﻨﯿﮏ آﻧﺰﯾﻤﯽ و ﻋﯿﺎر ﺳﻨﺠﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﻻﮐﺘﺎم

  ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ (آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ)

  هدف : اﻓﺰودن آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﺷﺪه و  ﺗﺮش ﺷﺪن ﺷﯿﺮ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازد.

   روش ﺗﺸﺨﯿﺺ:

  روش اول: 5 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ را در ﻟﻮﻟﻪ ی آزﻣﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ آن 5 ﻗﻄﺮه ﭘﺎراﻓﻨﯿﻞ دی آﻣﯿﻦ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﯿﻢ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ، اﮔﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﯿﺮ، ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

  روش دوم:
  1 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﺷﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮك و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﺷﯿﺮ ﺧﺎم را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﺎﯾﺎﮐﻞ در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ی آزﻣﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ رﻧﮓ ﺷﯿﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  روش سوم:

  q       Sodium Orthovanadate -ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺪﯾﻢ ارﺗﻮ واﻧﺎدﯾﺖ

  ﯾﮏ ﮔﺮم ﺳﺪﯾﻢ ارﺗﻮواﻧﺎدﯾﺖ را در 100ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮاﺳﯿﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.(معرف)

  v      روش: 10 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻮك + 10ﻗﻄﺮه از ﻣﻌﺮف ﻓﻮق

                   ← قرمز (وﺟﻮد آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ)

  ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ (ﻓﺮم آﻟﺪﺋﯿﺪ)

  هدف: ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺟﺰء ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه ی رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﺮ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﮕﻪ دارد.

   روش ﺗﺸﺨﯿﺺ:

   5 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﺷﯿﺮ ﻣﺸﮑﻮك و ﻣﻌﺎدل آن آب را در ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ی آزﻣﺎﯾﺶ میرﯾﺰﯾﻢ و 3  ﺗﺎ 4 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﭙﺲ دو ﻗﻄﺮه ﮐﻠﺮورﻓﺮﯾﮏ 2/5درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻓﺰوده و ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺣﺮارت ﻣﯽ دﻫﯿﻢ. ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی وﺟﻮد ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﺷﯿﺮ اﺳﺖ.

  v      ﻇﻬﻮر رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ در ﻓﺎز ﭼﺮﺑﯽ در روش ژرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰودن ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  ﺑﻪ ﺷﯿﺮ خام باشد.

  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﻫﺎ

  هیپوﮐﻠﺮﯾﺖ ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﯾﺪورﻫﺎ را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮده و ﯾﺪ آزاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

  روش ﺗﺸﺨﯿﺺ:

  2 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ + 1ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ + ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎزه ﯾﺪور ﭘﺘﺎس ← آﺑﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی (وﺟﻮد ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ)

   


  این مطلب تا کنون 107 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ سه شنبه 31 فروردين 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز شنبه 29 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :160282
 • بازدید امروز :246402
 • بازدید داخلی :26791
 • کاربران حاضر :230
 • رباتهای جستجوگر:379
 • همه حاضرین :609

تگ های برتر